Doohan Rental & Sharing In China

Doohan Rental & Sharing ,more than 550 areas in China.

Distribution Network in Chinese Market

  5A tourist attractions (Around 30)

 • Mount Huangshan, Anhui
 • Qiandao Lake,Zhejiang
 • Mount Sanqing,Jiangxi
 • Moun Song,Henan
 • Taihu Lake, Suzhou,Jiangsu
 • Two rivers,Guiling,Guangxi
 • Shenxianju,Taizhou,Zhejiang and so on

  4A tourist attractions (Around 30)

 • Mount Huangshan, Anhui
 • Qiandao Lake,Zhejiang
 • Mount Sanqing,Jiangxi
 • Moun Song,Henan
 • Taihu Lake, Suzhou,Jiangsu
 • Shenxianju,Taizhou,Zhejiang and so on

  3A tourist attractions (Around 30)

 • Shidu,Fangshan,Beijing
 • Golden sea and Snow Mountain,Guizhou
 • Dachen Island,Taizhou,Zhejiang
 • Zhujiajian,Zhoushan,Zhejiang
 • Quanzhou Scenic Spot,Guiling,Guangxi
 • Green forest,jingxian,xuancheng,Anhui and so on

Rental & Sharing Models Intelligent System

Reliable and Extendable IT Platform to Improves Operational Efficiency
Integrated IT Platform to support all aspects of our operationRental & Sharing Experience

Doohan Focus on Tourist Resort